4. Kwaliteit

De kwaliteit van de hulpverlening wordt gewaarborgd door de registratie in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en bij de NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie). Beide organisaties hebben eisen gesteld aan de registratie en de verplichte herregistratie.

Deze praktijk is opgezet volgens de richtlijnen van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) Dit alles betekent intercollegiale uitwisseling, visitaties, deskundigheidsbevordering, bijscholing. Juni 2015 is de praktijk gevisiteerd door de LVVP en heeft het kwaliteitscertificaat ontvangen. Bekijk hier het certificaat visitatie LVVP van M.G.F.A. Versteijne.

Daarnaast heeft de praktijk een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dat kunt u via deze link inzien en het ligt ter inzage in de praktijk.

Deze eisen zijn op zichzelf natuurlijk slechts de voorwaarden voor kwalitatieve goede hulpverlening. Cruciaal daarvoor is de samenwerkingsrelatie tussen behandelaar en cliënt die zeer persoonlijk en vertrouwelijk is.

In elke behandeling zullen déze cliënt en déze psycholoog elkaar moeten vinden in een samenwerkingsrelatie gericht op het opheffen of hanteren van de problemen. Elke behandeling is anders en uniek. Juist om die samenwerkingsrelatie alle kans te geven is het van belang dat er duidelijkheid is over de randvoorwaarden van het behandelproces.

Als cliënt heeft u:
recht op geheimhouding van uw gegevens:
Alles wat u de therapeut vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming mag daarover geen mededelingen gedaan worden aan derden. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u toestemming verleent over contactopname met de huisarts en eventueel andere belanghebbenden. Ook in de behandelovereenkomst staat dan opgenomen dat u toestemming verleent om contact en gegevensuitwisseling met de huisarts en eventuele andere belanghebbenden te hebben. U wordt daar altijd van op de hoogte gesteld.
Als een ander (bijvoorbeeld een bedrijfsarts) informatie over u opvraagt, dient u tot het verstrekken van gegevens (schriftelijk) toestemming te geven. U krijgt altijd eerst inzage in de informatie die op schrift wordt gesteld en pas als u akkoord bent, zal deze informatie worden gedeeld.
De therapeut hoeft niet aan u te vragen om over u van gedachten te wisselen met vakgenoten om zo een mening te kunnen toetsen of advies te kunnen krijgen; ook zij zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

recht op informatie:
Met betrekking tot de vastgelegde gegevens heeft u:
- het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen
- het recht van rectificatie (het veranderen van gegevens in uw medisch dossier)
- het recht om uw medisch dossier te laten vernietigen binnen 3 maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u hiertoe een verzoek doen (info@margoversteijne.nl). Er zal dan contact met u opgenomen worden om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Om ook inhoudelijk met collega’s te kunnen overleggen en delen, neem ik deel aan een aantal intervisiegroepen met een aantal (psycho)therapeuten hier in de omgeving. We consulteren elkaar onderling en wijzen naar elkaar door, indien nodig vervangen we elkaar.


Comments are closed.