2. Praktische info

Dit is een basis generalistische praktijk gespecialiseerd in autisme spectrum problematiek (ASS). Er wordt hulp geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen voortkomend uit of gerelateerd aan ASS. Ook de partners, ouders of andere gezinsleden van mensen met ASS kunnen hier terecht voor hulp.

Bereikbaarheid
U kunt de praktijk bereiken via telefoon 06-13 143 143 (Margo Versteijne) en mail info@margoversteijne.nl. Wanneer u belt, zult u meestal de voicemail krijgen. U wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen teruggebeld, dit kan ook in de avonduren of weekend zijn. Wanneer u een mail stuurt, krijgt u in principe ook binnen vijf werkdagen antwoord.

Aanmelding
In het eerste gesprek probeer ik uw vragen duidelijk te krijgen en deze af te zetten tegen mijn mogelijkheden. Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten.

Voor volwassenen (18 jaar of ouder) geldt dat wanneer u voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen,  u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig heeft.

Zorgverzekeraars hanteren in hun contracten  verschillende eisen rond de verwijsbrieven van huisartsen. Het gaat in ieder geval om de vermelding van de volgende elementen: datum van vóór de aanvang van de behandeling, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis, en een expliciete keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ (in mijn geval).

Bij het eerste gesprek dient u een wettig identiteitsbewijs mee te nemen. Voor het eerste gesprek stuur ik u een inschrijfformulier zodat ik al uw gegevens heb en een dossier kan maken.
In dit dossier worden de volgende gegevens vastgelegd:
- het door u ingevulde inschrijfformulier waarin staan vermeld: uw persoonsgegevens, uw
verzekeringsgegevens, uw verwijzer en de gegevens aangaande de gezinssamenstelling (het
systeem waar u deel van uitmaakt)
- gegevens met betrekking tot (de voortgang van) uw behandeling, zoals de verwijzing, de
voorgeschiedenis, de behandelovereenkomst, gespreksverslagen, evaluaties enz.
- correspondentie zoals de diagnosebrief, tussenevaluatie, huisartsenbrief enz.
Deze gegevens worden bewaard om een goede hulpverlening te kunnen bieden, om de kosten van de behandeling in rekening te kunnen brengen en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verantwoordingsverplichtingen.
U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Uw gegevens zullen niet voor een ander doel worden gebruikt, tenzij dit nadrukkelijk met u vooraf is overeengekomen.
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.
Na afloop van deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) vernietigd.

Voor of meteen na het eerste gesprek krijgt u via Qualizorg – Reflectum (CompuGroup Medical) een aantal vragenlijsten via de mail toegestuurd. U dient deze vragenlijsten binnen 2 weken in te vullen. Het invullen van deze vragenlijsten is vanuit de zorgverzekering een verplichting om voor vergoeding in aanmerking te komen. De ingevulde vragenlijsten kan ik in een beveiligd portaal inzien. De zorgverzekeraar heeft géén inzage in de door u ingevulde gegevens. De informatie uit deze vragenlijsten wordt bij de behandeling gebruikt. Bij tussenevaluaties en aan het eind van de behandeling krijgt u deze vragenlijsten opnieuw toegestuurd.

Als een kind of jongere in onderzoek/behandeling gaat, gebeurt dat meestal in overleg met ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken. Bij een kind van die leeftijd zijn de ouders bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en 16 jaar ligt, wegen de meningen van ouders en kind even zwaar. Vanaf 16 jaar neemt de jongere zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dan bij de behandeling betrokken als de jongere daarmee akkoord gaat.

Werktijden
De praktijk is in principe geopend op maandag en dinsdag.
De schoolvakanties is de praktijk merendeel dicht.

Kosten
De kosten van een individueel gesprek zijn 92,50 Euro en van een systeemgesprek van ongeveer anderhalf uur 165 Euro.

Vergoeding via de zorgverzekering
In de praktijk wordt gewerkt binnen de Generalistische Basiszorg. De meeste verzekeraars vergoeden één traject per jaar. Soms zijn twee trajecten mogelijk afhankelijk van bij welke maatschappij u verzekerd bent.

Ik heb een contract met de volgende (koepels van) verzekeraars: VGZ, Caresq, CZ, DSW, VRZ, Menzis, Zilveren Kruis en De Friesland. (Staat uw verzekering hier niet bij dan valt hij mogelijk onder een grotere koepel; dat kunt u navragen bij uw verzekering)

Er wordt geen eigen bijdrage gerekend, maar wel wordt door uw verzekering eerst het wettelijk eigen risico aangesproken worden (en een eventueel gekozen verhoogd eigen risico).

Jeugdzorg
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de (jeugd)zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Mijn praktijk heeft een contract met de gemeenten:
- Schagen
- Hollands Kroon
- Den Helder
- Texel

Het is in principe op 2 manieren mogelijk om toegang tot de jeugdzorg te krijgen:
- Via een beschikking van (het wijkteam van) de gemeente
- Via een verwijzing van de huisarts of jeugdarts
Afhankelijk van de wijze waarop de gemeente de jeugdzorg heeft georganiseerd, is soms een (aanvullende) beschikking van de gemeente nodig.
Als een kind in behandeling komt via een verwijzing van huisarts of jeugdarts, moeten de gegevens van dit kind of deze jongere overgedragen worden aan de gemeente. De gegevens die de gemeente krijgt zijn: naam, adres, BSN, en dat er sprake is van (een vermoeden van) een psychiatrische diagnose.

De kosten van de hulpverlening worden rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd; er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Niet verzekerde zorg
Wanneer u niet via de verzekering of de gemeente wilt of kunt declareren, krijgt u aan het eind van de maand een rekening die u binnen 14 dagen dient te betalen. Voor het betalen gelden de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Afzeggen
Afzeggen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur tevoren. Indien u later afzegt, een afspraak vergeet of niet op komt dagen, dan wordt die afspraak in rekening gebracht.
U ontvangt
voor een niet nagekomen afspraak een rekening van 45 euro; dit bedrag wordt niet door de verzekering of de gemeente vergoed.

Crisis
Omdat dit een vrijgevestigde praktijk is, kunnen er geen cliënten behandeld worden die in crisis zijn. Dit geldt zowel voor eventuele aanmeldingen als voor al in behandeling zijnde cliënten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan suïcidaliteit, ernstige eetproblematiek, psychoses en ernstige agressie.

Voor problemen bij kinderen en jongeren waarbij deze psychiatrie op de voorgrond staat, wordt verwezen naar Triversum Den Helder: 0223- 672280 (bureaudienst).

Voor volwassenen kunt u in dit geval contact opnemen met de GGz in uw regio. In het weekend of na kantoortijd dient de huisartsenpost in de regio gebeld te worden.

Voor problemen waarbij de ouder-kindrelatie op de voorgrond staat wordt verwezen naar de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg (088-7778888). Dit nummer kan ook na kantoortijd of in het weekend worden gebeld.

Klachten
Als u ontevreden bent over de behandeling of de behandelaar, kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken. Mocht dit tot blijvende onvrede leiden dan kunt u een beroep doen op de LVVP-klachtenfunctionaris van KLacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon op nummer (088) 2341606 of per aangetekende post via Postbus 3106, 2601 DC Delft.  Een en ander kunt u nalezen in de klachtenregeling van de LVVP https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Indien het om een klacht gaat om de behandeling van kind of jeugdige, kunt u contact opnemen nemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Deze is bereikbaar via telefoonnummer (088) 5551000 of info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site van het AKJ een klachtenformulier in te vullen.

Een BIG geregistreerd gz-psycholoog valt ook onder het Tuchtrecht, waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Indien u vragen heeft over de wijze van gegevensverwerking, stelt u deze dan in een mail aan info@margoversteijne.nl. Heeft u een klacht inzake de wijze van gegevensverwerking dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te bereiken op telefoonnummer 0900-2001201

Praktijkmanager
De manager van de praktijk is mevr. mr. drs. M. Moscou, te bereiken via mieke@margoversteijne.nl.

Comments are closed.