2. Praktische info

Dit is een basis generalistische praktijk gespecialiseerd in autisme spectrum problematiek (ASS). Er wordt hulp geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen voortkomend uit of gerelateerd aan ASS. Ook de partners, ouders of andere gezinsleden van mensen met ASS kunnen hier terecht voor hulp.
Met ingang van 2022 heb ik geen contracten meer met zorgverzekeraars en richt ik mij met name op de diagnostiek en behandeling van jeugdigen.

Jeugd
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de (jeugd)zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.
De praktijk heeft in 2023 een contract met de (koepel)gemeenten:
-   kop
3 gemeenten:
Schagen, Den Helder en Texel
-   Hollands Kroon

Het is in principe op 2 manieren mogelijk om toegang tot de jeugdzorg te krijgen:
- via een beschikking
van (het wijkteam) van de gemeente
- via een verwijzing van de huisarts of jeugdarts
Als een kind/jeugdige in behandeling komt via een verwijzing van de huisarts of jeugdarts, moet ik de gegevens van dit kind/deze jongere overdragen aan de gemeente. De gegevens die de gemeente krijgt, zijn naam, adres, BSN en dat er sprake is van (een vermoeden van) een psychiatrische diagnose.
Als een kind/jeugdige in onderzoek/behandeling komt, gaat dit meestal in overleg met ouders/verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken. Bij een kind van die leeftijd zijn de ouders bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Als de leeftijd van het kind tussen de 12 en 16 jaar ligt, wegen de meningen van ouders en kind even zwaar. Vanaf 16 jaar neemt de jeugdige zelf beslissingen; ouders worden dan uitsluitend bij de behandeling betrokken als de jeugdige daarmee akkoord gaat.

Indien er een contract met uw gemeente is, worden de kosten van de hulpverlening rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd; er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Tarieven
Het tarief (2024) voor alle werkzaamheden die buiten de facturatie aan de gemeente vallen en voor mensen die zelf (willen) betalen, bedraagt 110,- euro per uur ; de kosten van een systeemgesprek van ca 1,5 uur bedragen 185,- euro.

Supervisie en scholingstrajecten worden op maat aangeboden; de kosten zijn afhankelijk van de wensen, het aantal deelnemers en de duur. Belangrijk is om te beseffen dat in bovenstaande gevallen ook indirecte tijd in rekening gebracht wordt.

Indien er sprake is van diagnostiek en/of behandeling (volwassenen) op verwijzing van de huisarts en u de rekening bij de zorgverzekeraar wilt declareren, zal de factuur conform de regels van het zorgprestatiemodel worden opgesteld en zal 95% van het toepasselijke NZA tarief in rekening worden gebracht. Deze bedragen kennen een opslag voor indirecte tijd (die niet meer apart in rekening wordt gebracht).
Er wordt u in rekening gebracht:
- voor 60 minuten behandeling 153,39 euro (95% van het NZA tarief dat 161,46 euro bedraagt)
- voor 60 minuten diagnostiek 174,27 euro (95% van het NZA tarief dat 183,44 euro bedraagt)
De rekening betaalt u rechtstreeks aan de praktijk. De rekening kunt u insturen naar uw zorgverzekeraar.
Het bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed, is afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft afgesloten, daarbij geldt bovendien dat de zorgverzekeraar eerst uw eigen risico (en eventueel gekozen verhoogd eigen risico) zal aanspreken.

Afzeggen
Afzeggen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur tevoren. Indien u later afzegt, een afspraak vergeet of niet op kunt dagen, dan wordt die afspraak in rekening gebracht.
U ontvangt voor een niet nagekomen afspraak een rekening van 55,- euro; dit bedrag wordt niet door de gemeente (en zorgverzekeraar) vergoed.

Facturen
In alle gevallen waarin de facturatie niet via de gemeente verloopt, ontvangt u aan het eind van elke maand een factuur die u binnen 14 dagen dient te betalen. Er gelden de betalingsvoorwaarden van de LVVP, zie de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Openingstijden en bereikbaarheid
De praktijk is in principe geopend op maandag en dinsdag. Gedurende de schoolvakanties is de praktijk gesloten.

U kunt de praktijk bereiken via telefoon 06-13 143 143 (Margo Versteijne) en mail info@margoversteijne.nl. Wanneer u belt, zult u meestal de voicemail krijgen. U wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen teruggebeld, dit kan ook in de avonduren of weekend zijn. Wanneer u een mail stuurt, krijgt u in principe ook binnen vijf werkdagen antwoord.

Aanmelding
In het eerste gesprek probeer ik uw vragen duidelijk te krijgen en deze af te zetten tegen mijn mogelijkheden. Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten.

Bij het eerste gesprek dient u een wettig identiteitsbewijs mee te nemen. Voor het eerste gesprek stuur ik u een inschrijfformulier zodat ik alle gegevens heb en een dossier kan maken.

In dit dossier worden de volgende gegevens vastgelegd:
- het door u ingevulde inschrijfformulier waarin staan vermeld: persoonsgegevens,
verzekeringsgegevens, verwijzer en de gegevens aangaande de gezinssamenstelling (het
systeem waar de jeugdige/u deel van uitmaakt)
- gegevens met betrekking tot (de voortgang van) de behandeling, zoals de verwijzing, de
voorgeschiedenis, de behandelovereenkomst, gespreksverslagen, evaluaties enz.
- correspondentie zoals de diagnosebrief, tussenevaluatie, huisartsenbrief enz.
Deze gegevens worden bewaard om een goede hulpverlening te kunnen bieden, om de kosten van de behandeling in rekening te kunnen brengen en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verantwoordingsverplichtingen.
U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Uw gegevens zullen niet voor een ander doel worden gebruikt, tenzij dit nadrukkelijk met u vooraf is overeengekomen.
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.
Na afloop van deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) vernietigd.

Crisis
Omdat dit een vrijgevestigde praktijk is, kunnen er geen cliënten behandeld worden die in crisis zijn. Dit geldt zowel voor eventuele aanmeldingen als voor al in behandeling zijnde cliënten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan suïcidaliteit, ernstige eetproblematiek, psychoses en ernstige agressie.

Voor problemen bij kinderen en jongeren waarbij deze psychiatrie op de voorgrond staat, wordt verwezen naar Triversum Den Helder: 0223- 672280 (bureaudienst).

Voor volwassenen kunt u in dit geval contact opnemen met de GGz in uw regio. In het weekend of na kantoortijd dient de huisartsenpost in de regio gebeld te worden.

Voor problemen waarbij de ouder-kindrelatie op de voorgrond staat wordt verwezen naar de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg (088-7778888). Dit nummer kan ook na kantoortijd of in het weekend worden gebeld.

Klachten
Als u ontevreden bent over de behandeling of de behandelaar, kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken. Mocht dit tot blijvende onvrede leiden dan kunt u een beroep doen op de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon op nummer (088) 2341606 of per aangetekende post via Postbus 3106, 2601 DC Delft.  Een en ander kunt u nalezen in de klachtenregeling van de LVVP https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Indien het om een klacht gaat om de behandeling van kind of jeugdige, kunt u contact opnemen nemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Deze is bereikbaar via telefoonnummer (088) 5551000 of info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site van het AKJ een klachtenformulier in te vullen.

Een BIG geregistreerd gz-psycholoog valt ook onder het Tuchtrecht, waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Indien u vragen heeft over de wijze van gegevensverwerking, stelt u deze dan in een mail aan info@margoversteijne.nl. Heeft u een klacht inzake de wijze van gegevensverwerking dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te bereiken op telefoonnummer 0900-2001201

Praktijkmanager
De manager van de praktijk is mevr. mr. drs. M. (Mieke) Moscou, te bereiken via mieke@margoversteijne.nl.

Comments are closed.