2. Praktische info

Dit is een basis generalistische praktijk gespecialiseerd in autisme spectrum problematiek. Er wordt hulp geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen voortkomend uit of gerelateerd aan ASS. Ook de partners, ouders of andere gezinsleden van mensen met ASS kunnen hier terecht voor hulp.

Bereikbaarheid
U kunt de praktijk bereiken via telefoon (06-13 143 143; Margo Versteijne) (06-27 364 228; Thirsa de Kluijver)en mail (info@margoversteijne.nl) of (thirsa@margoversteijne.nl)
Wanneer u belt, zult u meestal de voicemail krijgen. Wij bellen zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen drie werkdagen terug, dit kan ook in de avonduren of weekend zijn. Wanneer u een mail stuurt, krijgt u in principe ook binnen drie werkdagen antwoord.

Aanmelding
In het eerste gesprek proberen wij uw vragen duidelijk te krijgen en deze af te zetten tegen onze mogelijkheden. Een gesprek duurt ongeveer 60 minuten.

Voor volwassenen( 18 jaar of ouder)geldt dat wanneer u voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen,  u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig heeft.

Zorgverzekeraars hanteren in hun contracten  verschillende eisen rond de verwijsbrieven van huisartsen. Het gaat in ieder geval om de vermelding van de volgende elementen: datum van vóór de aanvang van de behandeling, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis, en een expliciete keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ (in mijn geval).

Bij het eerste gesprek dient u een wettig identiteitsbewijs mee te nemen. Voor het eerste gesprek sturen wij u een inschrijfformulier zodat wij al uw gegevens hebben en een dossier kunnen maken.
In dit dossier worden de volgende gegevens vastgelegd:
- het door u ingevulde inschrijfformulier waarin staan vermeld: uw persoonsgegevens, uw
verzekeringsgegevens, uw verwijzer en de gegevens aangaande de gezinssamenstelling (het
systeem waar u deel van uitmaakt)
- gegevens met betrekking tot (de voortgang van) uw behandeling, zoals de verwijzing, de
voorgeschiedenis, de behandelovereenkomst, gespreksverslagen, evaluaties enz.
- correspondentie zoals de diagnosebrief, tussenevaluatie, huisartsenbrief enz.
Deze gegevens worden bewaard om een goede hulpverlening te kunnen bieden, om de kosten van de behandeling in rekening te kunnen brengen en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verantwoordingsverplichtingen.
Uw gegevens zullen niet voor een ander doel worden gebruikt, tenzij dit nadrukkelijk vooraf met u is overeengekomen.
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.
Na afloop van deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) vernietigd.

Werktijden
De praktijk is in principe geopend op maandagmiddag en -avond in de oneven weken en op dinsdag elke week en vrijdag in de even weken. ( dan werkt Margo). De schoolvakanties is de praktijk merendeel dicht.

Thirsa werkt op de woens- en donderdagen.

Kosten
De kosten van een individueel gesprek zijn 90 Euro en van een systeemgesprek van ongeveer anderhalf uur 160 Euro.

Het verzekeringssysteem is veranderd sinds januari 2014
Waar er eerst in de geestelijke gezondheidszorg sprake was van zorg in de eerste lijn (daar werken wij in), tweede lijn en derde lijn is er vanaf 2014 sprake van Generalistische Basiszorg en Specialistische Zorg. Dat betekent dat wij vanaf een januari 2014 werkzaam zijn in de Generalistische Basiszorg. Declaraties gaan vanaf die tijd niet meer per consult maar per ‘prestatie’ (kort; tot 5 gesprekken, middel; tot 8 gesprekken en lang; tot 11 gesprekken). De meeste verzekeraars vergoeden een traject per jaar per diagnose. Soms zijn twee trajecten mogelijk afhankelijk per verzekering.
Daarnaast hanteren de verzekeringen ‘zorgplafonds’ dat betekent dat ik per verzekering per jaar maar een bepaald aantal cliënten kan behandelen.

Ik heb een contract met de volgende (koepels van) verzekeraars: VGZ, CZ, DSW, Multizorg, Menzis, Zilveren Kruis en De Friesland. (Staat uw verzekering hier niet bij dan valt hij mogelijk onder een grotere koepel; dat kunt u navragen bij uw verzekering)

Er wordt geen eigen bijdrage meer gerekend maar wel gaat voor volwassenen natuurlijk eerst het wettelijk eigen risico aangesproken worden (en een eventueel gekozen verhoogd eigen risico).

Elk contact zal ik in eerste instantie declareren in de prestatie die u ontvangt van  uw verzekeringsmaatschappij. Indien u echter de hoeveelheid tijd die staat voor die prestatie overschreden heeft  en ik niet meer bij de verzekeringsmaatschappij kan declareren, zult u voor elk van deze contacten een rekening ontvangen. Wanneer u zorg ontvangt die niet vergoed wordt door de verzekering zult u daarvan een rekening ontvangen.

Jeugdzorg
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de (jeugd)zorg voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar.
Mijn praktijk heeft een contract met de gemeenten:
- Schagen
- Hollands Kroon
- Den Helder
- Texel
- Langedijk en Alkmaar (in overleg en dan alleen eventueel mogelijk via het wijkteam)

De gegevens van deze kinderen en jeugdigen worden overgedragen aan de betreffende gemeente. De gegevens die de gemeente krijgt zijn: naam, adres, BSN, en dat er sprake is van (een vermoeden van) een psychiatrische diagnose.

Het is in principe op 2 manieren mogelijk om toegang tot de jeugdzorg te krijgen:
- Via een beschikking van (het wijkteam van) de gemeente
- Via een verwijzing van de huisarts of jeugdarts
Afhankelijk van de wijze waarop de gemeente de jeugdzorg heeft georganiseerd, is soms een (aanvullende) beschikking van de gemeente nodig.

De kosten van de hulpverlening worden rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd; er is geen sprake van een eigen bijdrage.

Wanneer u niet via de verzekering wilt of kunt declareren krijgt u aan het eind van de maand een rekening die u binnen 14 dagen dient te betalen. Voor het betalen gelden de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Afzeggen
Afzeggen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur tevoren. Indien u korter tevoren afzegt of een afspraak vergeet of niet op komt dagen, dan wordt die afspraak in rekening gebracht.
Dit gemist consult wordt niet door de verzekering of de gemeente vergoed; u zult dan dus een rekening voor dit consult ontvangen. Voor een niet nagekomen afspraak breng wordt u 45 euro in rekening gebracht.

Crisis
Omdat dit een eerstelijns praktijk is, kunnen wij geen cliënten behandelen die in crisis zijn. Dit geldt zowel voor eventuele aanmeldingen als voor al in behandeling zijnde cliënten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan suïcidaliteit, ernstige eetproblematiek, psychoses en ernstige agressie.

Voor problemen bij kinderen en jeugdigen waarbij deze psychiatrie op de voorgrond staat, wordt verwezen naar Triversum Den Helder: 0223- 672280 (bureaudienst).

Voor volwassenen kunt u in dit geval contact opnemen met de GGz in uw regio.

In het weekend of na kantoortijd dient de huisartsenpost in de regio gebeld te worden.

Voor problemen waarbij de ouder-kindrelatie op de voorgrond staat wordt verwezen naar de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg (088-7778888). Dit nummer kan ook na kantoortijd of in het weekend worden gebeld.

Klachten
Als u ontevreden bent over de behandeling of de behandelaar, kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken. Mocht dit tot blijvende onvrede leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten in de regio van behandeling. Mocht dit ook tot niets leiden dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als BIG geregistreerd gz-psycholoog valt Margo Versteijne ook onder het Tuchtrecht waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Indien u vragen heeft over de wijze van gegevensverwerking, stelt u deze dan in een mail aan info@margoversteijne.nl
Heeft u een klacht inzake de wijze van gegevensverwerking dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te bereiken op telefoonnummer 0900-2001201

Comments are closed.